تور کوالالامپور 4 شب + سنگاپور 3 شب ویژه پاییز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
18 آذر 1402
دوشنبه
18 دی 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,304,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,049,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,897,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,149,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,897,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,161,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,688,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,186,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,591,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,861,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,433,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,807,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,374,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,469,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,914,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,273,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,931,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,022,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,718,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,433,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,214,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,766,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,129,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,030,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,776,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,129,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,406,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,093,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,314,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,422,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,313,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,604,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,446,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,867,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,154,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,903,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,136,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,532,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,779,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,597,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,068,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,747,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,068,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,437,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,391,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,636,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,821,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,815,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,129,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,516,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,388,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,424,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,339,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,688,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,299,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,969,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,367,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,115,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,164,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,428,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,949,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,682,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,753,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,154,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,789,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,838,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,782,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,789,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,726,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,952,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,964,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,611,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,007,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,259,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,037,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,382,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,288,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,223,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,104,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,442,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,621,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,232,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,302,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,367,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,341,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,928,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,229,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,956,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,204,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,715,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,091,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,025,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,706,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,814,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,706,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,603,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,098,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,081,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,156,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,938,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,757,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,163,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,713,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,316,000 تومان
توضیحات :
ای کیو

ای کیو

EQ Kuala Lumpur

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,263,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,324,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,242,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,626,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,648,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,901,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,326,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,488,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,392,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,488,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,392,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,589,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,385,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,617,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,924,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,112,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,756,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,807,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,026,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,284,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,349,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,124,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,457,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,214,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,586,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,502,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,726,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,939,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,181,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,941,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,492,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,421,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,244,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,611,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,706,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
پولمن

پولمن

pullman

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,709,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,674,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,709,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,110,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
پولمن

پولمن

pullman

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,023,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,004,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,721,000 تومان
توضیحات :
پولمن

پولمن

pullman

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,243,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,132,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,307,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,429,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
توضیحات :
پولمن

پولمن

pullman

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,431,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,686,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,901,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,638,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K