تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
ملودی

ملودی

melodi

(با صبحانه)BB

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
152,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
200,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
214,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
218,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K