تور پاتایا 7 شب و 8 روز ویژه تیر 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
02 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تراول اوج

تراول اوج

travelodge

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بی ویو

بی ویو

the bay view

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مایتی بیچ

مایتی بیچ

mytt beach

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پولمن

پولمن

pullman pattaya G

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 اقامت با صبحانه
5 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

 

6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K