تور 4 شب پاتایا + 3 شب بانکوک ویژه آذر

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
18 آذر 1402
دوشنبه
18 دی 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
بانکوک
 • BKK بانکوک
 • اتوبوس
 • UTP پاتایا
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
پاتایا
 • UTP پاتایا
 • اتوبوس
 • BKK بانکوک
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,710,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,870,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,070,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,580,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,630,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,630,000 تومان
توضیحات :
هتل موود

هتل موود

mood pattaya

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,630,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,630,000 تومان
توضیحات :
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان
توضیحات :
نوا پارک

نوا پارک

nova park

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
سان بیم

سان بیم

sunbeam

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,040,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,090,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,340,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
هتل نایت

هتل نایت

night hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,550,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,650,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,750,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,960,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,210,000 تومان
توضیحات :
بلک وودز

بلک وودز

black woods

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,260,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,310,000 تومان
توضیحات :
4 شب
سوکوسول

سوکوسول

the sukosol

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,420,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,420,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,620,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,770,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,870,000 تومان
توضیحات :
4 شب
کانتیننت

کانتیننت

continent

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,930,000 تومان
توضیحات :
4 شب
والیا

والیا

valia

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,130,000 تومان
توضیحات :
4 شب
پولمن جی

پولمن جی

pullman g

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,280,000 تومان
توضیحات :
هتل سیلک

هتل سیلک

silq hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,790,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,840,000 تومان
توضیحات :
مایتی بیچ

مایتی بیچ

mytt beach

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,840,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,400,000 تومان
توضیحات :
هتل ویه

هتل ویه

vie bangkok

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,420,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,040,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان
توضیحات :
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,060,000 تومان
توضیحات :
شانگری لا

شانگری لا

shangri la

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,330,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترنسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K