تور 4 شب پاتایا + 3 شب بانکوک ویژه نوروز 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
سه شنبه
28 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
بانکوک
 • BKK بانکوک
 • اتوبوس
 • UTP پاتایا
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
پاتایا
 • UTP پاتایا
 • اتوبوس
 • BKK بانکوک
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گلدن بیچ

گلدن بیچ

golden beach

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلک وودز

بلک وودز

black woods

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
هتل نایت

هتل نایت

night hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پولمن

پولمن

pullman pattaya G

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پولمن جی

پولمن جی

pullman g

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
97,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترنسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K