تور پوکت 8 شب و 9 روز ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 02:05
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 02:05
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
اشلی هاب

اشلی هاب

ashlee hub

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 اقامت با صبحانه
5 بلیط رفت و برگشت
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K