تور پوکت 8 شب و 9 روز ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:25
 • مدت پرواز 02:05
 • ساعت پرواز 19:25
 • مدت پرواز 02:05
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بل ایر

بل ایر

bel air hotel

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنداکیرا

آنداکیرا

andakira

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,360,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اشلی هاب

اشلی هاب

ashlee hub

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,550,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,130,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مارینا

مارینا

the marina

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,280,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
چارم

چارم

the charm

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,430,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,010,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,930,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,810,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,770,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 اقامت با صبحانه
5 بلیط رفت و برگشت
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K