تور پوکت 8 شب و 9 روز ویژه نوروز 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
سه شنبه
28 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 02:05
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 02:05
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
بل ایر

بل ایر

bel air hotel

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 3 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 3 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اشلی هاب

اشلی هاب

ashlee hub

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بوراساری

بوراساری

burasari

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
87,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
د نیچر

د نیچر

the nature

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
87,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
87,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
توضیحات : premier deluxe
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
د نیچر

د نیچر

the nature

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
توضیحات : dlx poolview
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
94,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
توضیحات : dlx poolview
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
94,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
توضیحات : premier comfy
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
94,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
94,100,000 تومان
توضیحات : ocean
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
99,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
99,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
108,100,000 تومان
توضیحات : sup balcony
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
109,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
109,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
112,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
توضیحات : sup garden
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
170,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
115,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
186,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
124,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
124,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 اقامت با صبحانه
5 بلیط رفت و برگشت
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K