تور پاتایا 9 شب و 10 روز ویژه آذر

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
18 آذر 1402
دوشنبه
18 دی 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 02:35
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 02:35
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 06:15
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 06:15
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 06:05
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 06:05
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:40
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:40
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
گلدن بیچ

گلدن بیچ

golden beach

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
مایک هتل

مایک هتل

mike hotel

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
سان بیم

سان بیم

sunbeam

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
بلک وودز

بلک وودز

black woods

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
بی ویو

بی ویو

the bay view

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
مایتی بیچ

مایتی بیچ

mytt beach

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
مرا مار

مرا مار

mera mare

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K