تور پاتایا 9 شب و 10 روز ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:45
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 00:45
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
توضیحات :
هتل موود

هتل موود

mood pattaya

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
توضیحات :
سان بیم

سان بیم

sunbeam

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
68,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
توضیحات :
بلک وودز

بلک وودز

black woods

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
بی ویو

بی ویو

the bay view

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
73,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
توضیحات :
مایتی بیچ

مایتی بیچ

mytt beach

(با صبحانه)BB

9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
77,900,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
91,400,000 تومان
توضیحات :
9 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K